Regulamin

Regulamin

1. DOPUSZCZONE SAMOCHODY
1.1 Do zawodów dopuszczone są wszystkie samochody osobowe o DMC 3500kg ( nie dopuszczamy aut typu bus i terenówek) , nie przekraczające wartości handlowej 1000 zł
1.2 Samochody wyposażone w instalację gazową dopuszczone są do uczestnictwa w zawodach tylko w przypadku całkowitej opróżnionej butli .
1.3 Samochód może mieć napęd tylko na jedną oś
1.4 Samochód musi być przystosowany na tyle aby był bezpieczny dla kierowcy, pilota jak i innych zawodników
1.5 Samochód musi mieć zamontowane z tyłu dodatkowe światło STOP , w miejscu najmniej narażonym na uszkodzenie . Jest to jedyne światło które jest konieczne.

1.6 Włączając się do akcji ” Uratuj Klasyka ” nie dopuszczamy do wyścigów aut 30 letnich i starszych .

2. ZGŁOSZENIA ORAZ WPISOWE
2.1 Każda osoba, która zamierza dokonać zgłoszenia swojego uczestnictwa w zawodach jako kierowca musi mieć ukończone 18 lat i posiadać prawo Jazdy kat B.
2.2 Zgłoszenie należy przesłać w postaci formularzu na adres e-mailowy Organizatora zawodnik@polskaligawrakow.pl .
2.3 Osoba zgłaszająca swoje uczestnictwo w zawodach jako kierowca zobowiązana jest, po przesłaniu zgłoszenia, do uiszczenia wpisowego na konto podane w mailu zwrotnym z podanym numerem startowym.
2.4 Wysokość wpisowego wynosi 200 zł,

2.5 Istnieje możliwość wynajęcia auta od Organizatora , regulamin i zasady wypożyczenia pojazdu znajdują się w drugim załączniku. Auto można kupić z pilotem na pół i zmieniać się podczas konkurencji.

2.8 Organizator nie zapewnia paliwa, jest ono po stronie zawodnika

2.8 W razie gdy zgłoszenie zostało dokonane z naruszeniem powyższych podpunktów Organizator ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia.

2.9 W razie odmowy przyjęcia zgłoszenia wpłacone wpisowe zostanie zwrócone osobie zgłaszającej, której ta odmowa dotyczy.
3. LISTA ZAŁÓG

3.1 Na liście może znaleźć się około 50 załóg (ograniczenia toru). Liczy się kolejność zgłoszeń. Organizator może modyfikować według własnego uznania ilość miejsc na liście.

3.2 Organizator sporządza listę załóg na podstawie otrzymanych zgłoszeń po uprzedniej weryfikacji danych przez Organizatora.

3.2.1 O pierwszeństwie startu w wyznaczonych Turach decyduje Organizator , i w dowolnym czasie może je modyfikować .

3.3 Załogę stanowi kierowca lub kierowca i pilot.

3.4 Kierowcą jest osoba, która dokonała zgłoszenie uczestnictwa w zawodach, wpłaciła wpisowe i dostała potwierdzenie udziału od Organizatora.

3.5 Kierowca ma prawo do uczestnictwa w zawodach z udziałem pilota. Pilot powinien mieć ukończone 18 lat i zapoznać się z powyższym regulaminem

3.6 Pilota należy wskazać najpóźniej w dniu zawodów. Pilot jest zobowiązany do złożenia wszelkich oświadczeń związanych z uczestnictwem w zawodach oraz do okazania dokumentu potwierdzającego jego wiek i prawo jazdy

4. ZAŁOGI

4.1 Załogi zostaną podzielone na 3 lub 4 dywizje

4.2 Numery startowe są przydzielane według kolejności zgłoszeń lub uzgodnienia z Organizatorem.

5. TOR

5.1 Zawody odbywają się na torze specjalnie do tego przygotowanym.

5.2 Tor posiada polisę ubezpieczeniową. Organizator umożliwia uczestnikom zawodów wgląd do polisy, o której mowa w zdaniu pierwszym.

5.3 Meta lotna
6. PRZEBIEG ZAWODÓW

6.1 Każdy kierowca przed przystąpieniem do zawodów będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia o ryzyku podjętym na jego własną odpowiedzialność.

6.2 Osoby specjalnie powołane pełnią funkcję sędziów oraz sprawują pieczę nad przebiegiem zawodów. Wszystkie decyzje wydane podczas zawodów podlegają zaskarżeniu pod Arbitraż Organizatora.

6.3 Zawodnicy po każdych zakończonych zawodach otrzymują punkty do klasyfikacji generalnej według następujących zasad:
1 miejsce – 50 pkt
2 miejsce – 45 pkt
3 miejsce – 40 pkt
4 miejsce – 30 pkt
5 miejsce – 28 pkt
6 miejsce – 26 pkt
7 miejsce – 24 pkt
8 miejsce – 22 pkt
9 miejsce – 20 pkt
10 miejsce – 18 pkt
11 miejsce – 16 pkt
12 miejsce – 14 pkt
13 miejsce – 12 pkt
14 miejsce – 10 pkt
15 miejsce – 5 pkt
16 miejsce – 4 pkt
17 miejsce – 3 pkt
18 miejsce – 2 pkt
19 miejsce – 1 pkt
20 miejsce – 0 pkt

6.4 Zespoły po każdych zakończonych zawodach otrzymują punkty do klasyfikacji generalnej

6.5 Na koniec sezonu utworzona będzie klasyfikacja kierowców z punktacją za cały sezon

6.6 W finale o Puchar Króla Wraków będą rywalizować zawodnicy z najwyższymi notami z całego sezonu

6.7 W przypadku gdy w jednym biegu kilku zawodników ma taką samą liczbę okrążeń o zajętym miejscu decyduje czasówka.

7. BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS ZAWODÓW

7.1 Załogi (pilot i kierowca) pokonują trasę w kaskach o homologacji drogowej lub FIA, bądź w przypadku otwartego kasku z przyczepionymi goglami. Zalecane jest także stosowanie systemów ochrony szyi i kręgosłupa oraz posiadanie kombinezonów trudnopalnych.

7.2 Dopuszczone będą tylko samochody bez układów wydechowych ( mogą mieć wydech lub nie ) , sprawne pasy bezpieczeństwa . Auto musi posiadać szybę czołową bez zagrażających uszkodzeń.. Dodatkowo pojazd musi posiadać co najmniej jeden punkt holowniczy pomalowany na kolor „żarówiasty”.

7.3 Jeśli auto straci szybę czołową w trakcie wyścigu , zawodnik może kontynuować wyścig .

7.4 Auto nie może posiadać napędu na 4 koła (4×4) musi mieć napęd tylko na jedną oś , nie może być typu „cabrio „ lub z niepełnym dachem. Istotne elementy takie jak mocowania pasów bezpieczeństwa , mocowania fotela kierowcy nie mogą być skorodowane.

7.5 W samochodach dopuszczonych do zawodów należy zdemontować tablice rejestracyjne kołpaki, światła przednie i ich obudowy w celu zachowania bezpieczeństwa na torze.

7.6 Zabrania się ze względów bezpieczeństwa posiadania w kabinie nie przymocowanych elementów jak , klucze, nieprzymocowane gaśnice itd. oraz „pasażerów na gapę”

7.7 Pojazdy mogą zostać ustylizowane według kreatywnej inwencji twórczej kierowcy , przez stylizacje rozumie się zmiany wizualne: malowanie, mocowanie dodatkowych elementów, które nie wpływają na wartość rynkową samochodu i bezpieczeństwo zawodników, obklejanie oraz inne formy szaleńczej twórczości blacharskiej i artystycznej.

7.8 Kierowcy oraz piloci nie mogą pozostawać podczas zawodów w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. Stan nietrzeźwości zachodzi w przypadku określonych w art. 115 § 16 pkt. 1 Kodeksu Karnego. Organizator ma prawo zażądać od kierowcy lub pilota poddania się badaniu alkomatem.

7.9 W razie nie spełnienia wymogów, o których mowa w podpunktach powyżej oraz naruszenia zakazów, a także w razie odmowy poddania się badaniu alkomatem, Organizator ma prawo do wykluczenia załogi z zawodów. W takiej sytuacji Organizator nie ma obowiązku zwrotu wpisowego.

7.10 Montaż elementów bezpieczeństwa jak fotele kubełkowe, sportowe kierownice, pasy szelkowe, pałąki bezpieczeństwa są dopuszczalne i nie wpływają na wartość samochodu.

7.11 W trakcie zawodów jest zakaz wchodzenia na tor ekip serwisowych , przeprowadzania napraw i wymian kół oprócz specjalnie wyznaczonego miejsca na torze – Pit Stopu. W razie awarii trzeba dojechać do Pit Stopu , w którym dozwolone są naprawy i wymiany kół.
7.12 Uczestnicy zawodów winni bezwzględnie stosować się do niniejszego Regulaminu, znaków, wskazówek, nakazów oraz sygnałów Organizatorów oraz jego personelu, a także flag sygnalizacyjnych.

7.13 Organizator nie odpowiada za szkody powstałe na pojeździe w trakcie trwania imprezy

7. 14 Kierowca, pilot oraz osoby im towarzyszące zobowiązane są podczas trwania imprezy do sportowego i kulturalnego zachowania w szerokim rozumieniu tych określeń. W szczególności zabrania się zachowań niebezpiecznych oraz wpływających na komfort przebywania na terenie imprezy innych uczestników. W związku z tym zabrania się jazdy z szybkościami powyżej 10 km/h na terenie parku maszyn. W miejscach poza terenami prób sportowych oraz odcinkami testowymi wykluczone są wszelkie działania powodujące nadmierny hałas, jak piszczenie oponami czy nie uzasadnione zwiększanie obrotów silnika. W przypadku uporczywego lekceważenia w/w zaleceń i innych zachowań łamiących regulamin imprezy, a zwłaszcza w przypadku powtarzających się skarg innych uczestników, załodze grozi wykluczenie z imprezy bieżącej, kolejnej lub nawet z całego cyklu. Decyzje takie podejmuje Organizator po przeanalizowaniu wszystkich dostępnych Informacji.

7.15 Każdy z uczestników, tj. każdy kierowca oraz pilot, bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko, o czym oświadcza na piśmie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty powstałe w trakcie zawodów.

7.16 W razie naruszenia przez uczestnika niniejszego Regulaminu, w szczególności ppkt 7.16. uczestnik, który takiego naruszenia się dopuścił, odpowiada osobiście za wszelkie dokonane w związku z tym naruszeniem szkody w imieniu Organizatora i innych uczestników zawodów oraz osób trzecich.

7.17 Wysiadanie z auta, które uległo awarii – kierowca zobligowany jest do pozostania w pojeździe do momentu przybycia pomocy technicznej. Jedynym wyjątkiem jest zadymienie, zapłon pojazdu, wówczas kierowca powinien jak najszybciej opuścić pojazd, uważając na inne jadące samochody.

7.18 Kierowcy i pilotowi zabrania się:
– wyjazdu poza tor
– wyjazdu poza teren imprezy
– jazdy pod wpływem alkohol/narkotyków/leków
– celowego uderzenia w stojące pojazdy
– wypinania się z pasów
– zdejmowania kasku
– zaśmiecania terenu zawodów
– celowego niszczenia drzew, krzewów i innej zieleni

7.19 Nie przestrzeganie powyższego regulaminu a zwłaszcza wymienionych podpunktów skutkować będzie utratą punktów w klasyfikacji np.:
– nie zwracanie uwagi na sędziów flagowych którzy informują flagami o zachowaniu na torze
– wysiadanie z samochodu załogi podczas wyścigu
– nie kulturalna i niebezpieczna jazda na torze podczas wyścigów
– nie zapinanie i nie noszenie kasku w trakcie wyścigu

8. POMOC TECHNICZNA

8.1 Organizator zapewnia pomoc techniczną w holowaniu samochodu z toru gdy samochód nie nadaje się już do Jazdy.
9. SAMOCHODY ORAZ LOGISTYKA

9.1 Dostarczenie samochodu w dniu imprezy jest możliwe od godziny 06.00

9.2 Właściciel samochodu, który brał udział w zawodach, ma możliwość pozostawienia samochodu po imprezie po uzgodnieniu warunków z Organizatorem.

9.3 Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione lub pozostawione podczas imprezy

9.4 Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie zawodów.

9.5 Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na zdjęciach i w filmach powstałych podczas imprezy

9.6 Organizator dostarcza nalepki okolicznościowe oraz naklejki partnerów i sponsorów imprezy. Załogi muszą umieścić na pojazdach naklejki dostarczone przez Organizatora.

10 SPORY – PROTESTY :

10.1 Każdy protest musi być złożony na piśmie na ręce przewodniczącego Zespołu Sędziów Sportowych.

10.2 Do protestu musi być dołączona kaucja w wysokości 300 złotych. Kaucja ta zostanie zwrócona w przypadku, gdy protest uznany będzie jako słuszny.

10.3 Protest należy złożyć jak najszybciej, po zauważeniu incydentu, czy błędu.

11 PODZIAŁ NA KLASY:

11.1  Klasa ST – Klasa aut standardowych , niemodyfikowanych z napędem na jedną oś , wyposażonych wyłącznie w wyposażenie seryjne które przewidział producent danego auta. Auta z usuniętymi przednimi reflektorami i hakami do ciągania przyczep jeśli takowy posiadają .

Zabrania się :

– wszelkiego rodzaju wzmocnień

– przenoszenia chłodnic w inne miejsce niż fabryczne

– demontażu tapicerek na drzwiach kierowcy i pilota

– wpuszczania pianki montażowej

– montażu elementów drewnianych wzmacniających

– opon z kolcami i łańcuchami

Dozwolone jest :

– montaż elementów poprawiających bezpieczeństwo takich jak fotele kubełkowe , pasy bezpieczeństwa sportowe i klatki bezpieczeństwa

– w przypadku uszkodzenia chłodnicy jest możliwa wymiana na inną pod warunkiem montażu jej w miejsce uszkodzonej.

Jeśli w trakcie wyścigu odkryją się niedozwolone elementy wzmacniające lub pianka montażowa pod zderzakami , załoga zostanie zdyskwalifikowana .

11.2  Klasa PROTO   – Klasa aut modyfikowanych , wzmocnionych z napędem na jedną oś z usuniętymi reflektorami przednimi i hakami do ciągania przyczep jeśli takowy posiadają .

Zabrania się :

– ogumienia z kolcami i łańcuchami

– demontażu tapicerek na drzwiach kierowcy i pilota

– montażu elementów ostrych na kołach , felgach i obrysie samochodu

– przenoszenia chłodnic na dach auta

Dozwolone jest :

– wzmocnienia nie wystające poza obrys samochodu pozbawione elementów i zakończeń ostrych

– montaż elementów poprawiających bezpieczeństwo takich jak fotele kubełkowe , pasy bezpieczeństwa sportowe i klatki bezpieczeństwa

– przenoszenie chłodnic nad silnik i do środka samochodu pod warunkiem zamontowania ściany odgradzającej chłodnicę od części przeznaczonej dla kierowcy i pilota .

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści i zasad regulaminu.